Grb Republike Srbije

Republika Srbija - Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Stanovanje i održavanje zgrada

Stanovanje  i održavanje zgrada

Stambena podrška

Dokumenta

Stambena podrška

Stambena podrška je svaki oblik pomoći za stanovanje licu koje iz socijalnih, ekonomskih i drugih razloga ne može sopstvenim sredstvima da reši stambenu potrebu za sebe i svoje porodično domaćinstvo.

Korisnik stambene podrške je fizičko lice, odnosno lice koje je primalac stambene podrške i članovi njegovog porodičnog domaćinstva;

Beskućnik je lice koje živi na ulici bez zaklona, odnosno u prostoru koje nije stan, odnosno drugi oblik stambenog smeštaja u skladu sa ovim zakonom;

Program stambene podrške je skup mera i aktivnosti koji se realizuje kroz stambene projekte i kojim se pruža stambena podrška korisnicima stambene podrške;

Stambeni dodatak je subvencija koja je odobrena za pokrivanje dela utvrđene zakupnine korisniku koji ne može da plati zakupninu sopstvenim raspoloživim primanjima;

Stambeni projekat je skup aktivnosti kojima se sprovodi odgovarajući program stambene podrške, a koje se odnose na pribavlјanje stana i unapređenje uslova stanovanja, kroz izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju, adaptaciju i dr. po neprofitnim uslovima;

Članom porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelјi i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji stanuju u istom stanu ili porodičnoj kući;

Samohrani roditelј jeste onaj roditelј koji se sam stara o detetu u slučajevima kada je drugi roditelј preminuo ili je nepoznat ili je lišen roditelјskog prava, odnosno kada je drugi roditelј živ i nije lišen roditelјskog prava, ali ne vrši svoja prava i dužnosti roditelјa;

Osoba sa invaliditetom je dete ili odrasla osoba koja ima dugoročna fizička, mentalna, intelektualna ili oštećenja vida i sluha i koja, u interakciji sa raznim preprekama u okruženju, ima teškoće u punom i efikasnom učešću u društvu na jednakoj osnovi sa drugima;

Nedostajuće zanimanje je zanimanje od interesa za jedinicu lokalne samouprave, odnosno organ državne uprave, a koje se ne može obezbediti onda kada je ono potrebno i u obimu koji je potreban, kao i kada u okviru tog zanimanja postoji nedostatak potrebnih znanja i veština za obavlјanje određenih poslova ili za obezbeđivanje odgovarajućeg kvaliteta proizvoda ili usluga.

Dokumenta

  • Pojmovnik
  • Izvod iz zakona
  • Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave

Vrh strane