Грб Републике Србије

Република Србија - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Становање и одржавање зграда

Становање и одржавање зграда

Управљање зградом

Стамбена заједница је организација коју чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Органи стамбене заједнице су скупштина и управник (или професионални управник).

Скупштина је орган стамбене заједнице у чијем раду учествују сви власници посебних делова зграде. Скупштина одлучује о свим питањима од значаја за стамбену заједницу.

Управник је лице кога бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице. Послове управника до сада је обављао председник скупштине стамбене зграде. Лице које је изабрано за управника обавезно је да присуствује свакој седници скупштине и да води седницу.

Седница скупштине стамбене заједнице представља састанак власника посебних делова зграде, а сазива се у циљу доношења одлука и решавања питања од значаја за стамбену заједницу. Седница се у складу са законом сазима најмање два пута годишње.

Записник је документ у који се води на свакој седници скупштине и у који се уноси свака одлука власника посебних делова.

Управљање зградом, представља низ активности које континуирано обавља управник или професионални управник, као што су организовање одржавања зграде, одлучивање о коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења зграде, као и друга питања од значаја за управљање зградом.

Регистар стамбених заједница је електронска јавна база података и докумената у који се уписују подаци о стамбеним заједницама. Регистар води јединица локалне самоуправе и организује рад Регистра према својој територијалној надлежности. Лице задужено за вођење Регистра је Регистратор. У Регистри се региструју и евидентирају подаци о стамбеној заједници, управнику и згради. Пријаву за упис у Регистар подноси управник или професионални управник.

Професионални управник је квалификовано лиценцирано лице које обавља послове професионалног управљања у зградама. Професионални управник је предузетник или је ангажован код организатора професионалног управљања (фирми) са којим стамбена заједница склапа уговор за послове професионалне управе.

Регистар професионалних управника је јавна евиденција коју води Привредна комора Србије и која садржи личне податке о професионалним управницима, као и податке о уговорима које је стамбена заједница склопила са организатором професионалног упрваљања.

Документа

 • Појмовник
 • Извод из закона
 • Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената

Модели образаца

 • Записник са седнице скупштине стамбене заједнице
 • Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
 • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
 • Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице додатак
 • Потребна докумнтација за регистрацију стамбене заједнице

О регистру стамбених заједница

Регистар стамбених заједница је електронска јавна база података и докумената у којој су садржани подаци о стамбеним заједницама. Регистар нарочито садржи следеће податке који се региструју, односно евидентирају и објављују:

 1. пословно име и адресу стамбене заједнице;
 2. податке о броју посебних делова зграде (број станова, гаража ван зграде на катастарској парцели на којој је зграда изграђена, гаражних места, гаражних боксова, паркинг места и пословних простора);
 3. идентификационе податке о управнику, и то за домаће физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, а за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе;
 4. идентификационе податке о професионалном управнику и организатору професионалног управљања, и то за физичко лице: име и презиме и ЈМБГ, за страно физичко лице: име и презиме, број путне исправе и држава издавања путне исправе, а за правно лице: пословно име, адресу седишта, матични број и ПИБ;
 5. матични број стамбене заједнице;
 6. ПИБ стамбене заједнице;
 7. број текућег рачуна стамбене заједнице и контакт подаци (број телефона и електронска адреса за пријем поште, односно е-адреса);
 8. друге податке у складу са законом и актом о регистру.

Регистар садржи податке који се региструју и податке који се евидентирају.

Садржину Регистра чине и подаци које у Регистар непосредно уносе надлежни државни органи.

Садржину Регистра чине и подаци који се уносе у Регистар преузимањем у електронској форми од других регистара и/или евиденција које се, у складу са прописима, воде у земљи. Регистар садржи и документе на основу којих је извршена регистрација или евиденција.

Регистратор је лице које је овлашћено да води Регистар стамбених заједница и које је дужно да обезбеди законито, ажурно и тачно вођење Регистра. Регистратор проверава испуњеност следећих услова:

 1. надлежност за поступање по пријави;
 2. да ли је подносилац пријаве лице које, у складу са овим законом, може бити подносилац такве пријаве;
 3. да ли пријава садржи све прописане податке и документе;
 4. да ли су подаци наведени у пријави у складу са регистрованим подацима и документима;
 5. да ли је уз пријаву достављен доказ о уплати прописане административне таксе и таксе за услугу вођења јединствене евиденције стамбених заједница.

Врх стране